Balluff Güvenliği

Balluff Güvenliği

Balluff kalitesiyle güvenlik

Otomasyon, emniyet gerektirir. Güvenlik, güvenilirliğe dayanmaktadır. Balluff kalitesi, ultra güvenilir çözümleri garanti eder. Bu nedenle, Balluff güvenlik konsepti aynı güvenilirlik ve hassasiyetle yıllar boyunca görevlerini yerine getiren ürün ve çözümlerden oluşur. Bu, insanlar ve üretim tesisleri için tehlikeyi en aza indirmeye katkıda bulunan sürekli artan sayıdaki ürün ve bileşenleri içerir. Bu bileşenler sistem denetleyicinize kolayca entegre edilebilir.

Eşsiz: IO-Link Üzerindeki Güvenlik

Emniyet konseptlerinin verimliliğini arttırmak ve sistem kontrolüne entegre etmek için güvenli bir G / Ç modülü geliştirdik: Balluff Safety Hub, IO-Link üzerinden ilk entegre güvenlik çözümü! IO-Link üzerinden güvenlik entegre edilmesi kolaydır, çabucak tepki verir ve kontrol kabini değiştirilebilir.
IO-Link üzerinden güvenlik, otomasyon ve güvenlik teknolojisi ile bağlantı kurar. IO-Link, son sayacı aşağıya iletişimi sağlar ve hem sensör / aktüatör detaylarını hem de güvenli bilgi sağlar. Her zamanki Balluff kalitesi ve hepsi tek bir kaynaktan gelen son teknoloji.

Sisteminizi son dakikaya kadar değiştirme özgürlüğü

Topoloji ve güvenlik bileşenlerinin ölçeklendirilmesiyle, uygulamanızı istediğiniz zaman değişen gerekliliklere kolayca ve hızlı bir şekilde uyarlayabilirsiniz. İstisnai olarak son dakikaya kadar esnek.

Ürün Grubu

Safety Hub, otomasyon ve güvenlik teknolojisini IO-Link aracılığıyla ilk kez bağlar. Bu yeni G / Ç modülü sadece IO-Link Master ile bağlantılıdır. Sistem sistem seviyesine doğru açık olduğundan, neredeyse tüm güvenlik aygıtlarını bağlayabilirsiniz

Otomasyon ve güvenlik teknolojisini bağlayarak tek bir sistemde makine koruması sağlanır. Çünkü IO-Link hem sensör / aktüatör detayları hem de güvenli bilgi sağlar. IO-Link üzerinden Güvenlik ile her iki dünyanın en iyisini kullanırsınız. Güvenlik teknolojisinin entegrasyonu her zamankinden daha kolay hale gelir.
Parametreleme, kontrolör vasıtasıyla merkezi olarak yapılır. Emniyetle ilgili bilgiler direk olarak ana cihaz üzerinden denetleyiciye gönderilir. Profinet aracılığıyla Profinet’in kullanılması, denetleyici ile güvenli iletişim garantisi verir.

Özellikler

 • Ie-Link üzerinden PLe / SIL3’e kadar otomasyon ve güvenlik teknolojisi altyapısı
 • Kapsamlı teşhis ve kolay cihaz değiştirme sayesinde servis durumunda düşük bakım maliyetleri
 • Tekdüze M12 tek uçlu kordetler kullanarak düşük masraflar
 • Gerekli IP adreslerinin azaltılması
 • Standart kablolama konsepti, güvenilir koruma kilitleme cihazları doğrudan bağlanabilir
 • Neredeyse her güvenlik cihazı bağlanabilir

Güvenlik teknolojisi ve otomasyonu. IO-Link üzerinden güvenlik.

Photoelectric danger zone protection for detecting people

Safety light curtains

BLG 4A safety light cur­tains from Bal­luff are pho­to­elec­tric, elec­trosen­si­tive pro­tec­tive equip­ment. They de­tect fin­gers, hands and other body parts and are used in work areas where ma­chines pre­sent po­ten­tial haz­ards. They stop haz­ardous move­ments in these areas.

The fea­tures

 • Bet­ter use of space by sav­ing on pro­tec­tive fence de­signs
 • Fast in­ter­ac­tion be­tween human and ma­chine
 • High level of ma­nip­u­la­tion pro­tec­tion
 • For de­tect­ing fin­gers, hands and other body parts
 • Safety pa­ra­me­ters: PLe / SIL3
 • De­fined safety zone with pro­tec­tive in­frared field
 • Haz­ardous move­ments are stopped re­li­ably
Photoelectric danger zone protection for detecting people

Robust and reliable locking and guard locking devices

Safety switches

BID F101 safety switches from Bal­luff with a sep­a­rate ac­tu­a­tor pro­vide pro­tec­tion for per­sons and ma­chines. To­gether with a ma­chine con­trol sys­tem and a pro­tec­tive bar­rier, they safe­guard ac­cess to the haz­ardous areas.

You can use our safety switches with­out guard lock­ing, with me­chan­i­cal guard lock­ing or with elec­tri­cal guard lock­ing – com­pletely ac­cord­ing to your re­quire­ments.

The fea­tures

 • Sturdy metal hous­ing with sta­tus dis­play
 • Ro­tat­able ac­tu­at­ing head (90° in­cre­ments) with two in­lets
 • Plug­gable M12 con­nec­tor (5 or 8-pin)
 • Guard lock­ing de­vice avail­able with ei­ther open cir­cuit prin­ci­ple or bias cur­rent prin­ci­ple
 • High hold­ing forces of up to 2500 N
 • Op­tion of switch with or with­out a me­chan­i­cal lock or an elec­tric lock
Robust and reliable locking and guard locking devices

Emergency stop device in compact housing for easy installation on various machines and systems

The emer­gency stop func­tion must be avail­able at all times for an au­to­mated sys­tem. As a sup­ple­men­tary pro­tec­tive mea­sure, the emer­gency stop de­vice ini­ti­ates an im­me­di­ate stop com­mand when­ever nec­es­sary. There­fore, it can be used for per­sonal pro­tec­tion func­tions. The de­vice must be vis­i­bly and eas­ily ac­ces­si­ble at any time to per­mit a stop­page in the event of an emer­gency.

The fea­tures

 • Re­li­able dis­con­nec­tion of the power sup­ply
 • Pos­i­tive open­ing op­er­a­tion in ac­cor­dance with IEC 60947-5-1
 • Plug­gable con­nec­tion with M12 (5-pin)
 • Turn-to-re­lease mush­room push­but­ton
 • High de­gree of pro­tec­tion against dust and water
 • Com­pact hous­ing, easy in­stal­la­tion
Emergency stop device in compact housing for easy installation on various machines and systems

Rugged and wear-free

Non-contact safety sensors

Non-con­tact safety sen­sors are ex­cel­lently suited for mon­i­tor­ing pro­tec­tive doors/cov­ers or for re­li­ably de­tect­ing po­si­tions – es­pe­cially in en­vi­ron­ments in which con­t­a­m­i­na­tion or dust can be ex­pected.

The large op­er­at­ing range and the non-con­tact prin­ci­ple make these sen­sors in­sen­si­tive to me­chan­i­cal play, for ex­am­ple when doors set­tle or are guided in­ac­cu­rately. The small size also pro­vides you with more flex­i­bil­ity, al­low­ing you to eas­ily in­te­grate the sen­sors.

Fea­tures

 • Re­sis­tant to dirt
 • In­sen­si­tive to me­chan­i­cal play
 • Easy to in­te­grate with small form fac­tors
 • Nearly ma­nip­u­la­tion-re­sis­tant thanks to high cod­ing lev­els
 • Flex­i­ble use for ap­pli­ca­tions up to PLe or SIL 3
Inductive safety sensors

79 Ratio Agency